Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.kutnoapartamenty.pl

Kliknij TUTAJ aby ściągnąć powyższą umowę w formacie pdf na swój komputer.

PONIŻEJ WZÓR UMOWY WYNAJMU APARTAMENTU:

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW DIAMOND.

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów DIAMOND (Lawenda/Lotniczy/Strefa) mieszczących się w Kutnie przy ulicy Kasztanowej oraz Batorego.
  Prezentowany regulamin stanowi integralną część umowy wynajmu.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Klient - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy najmu apartamentu,

Wynajmujący – Media Distribution Jolanta Sulińska, 99-300 Kutno, ul. Jagiełły 7/19 NIP: 775-157-55-03,

Personel – pracownik firmy Media Distribution odpowiedzialny za kontakt o obsługę Klienta.

§2 REZERWACJA

 1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
  - telefonicznie pod numerem +48 536 903 339
  - poprzez adres e-mail:
  biuro@kutnoapartamenty.pl
 2. Dane, które należy podać to: wybrany apartament, termin pobytu, dane kontaktowe.
 3. W przypadku rezerwacji apartamentu na minimum 30 dni przed planowanym wynajmem po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail „potwierdzenie wstępnej rezerwacji” wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zaliczki, którą należy wpłacić na wskazany numer konta w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zaliczki rezerwacja zmienia status na „rezerwację gwarantowaną”, w związku z czym Klient otrzymuje na swój adres e-mail „potwierdzenie rezerwacji”.
 5. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
 6. Wpłata zaliczki nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

§3 ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku anulowania rezerwacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 2. Ewentualne zmiany rezerwacji powinny być zgłoszone telefonicznie (+48 536 903 339) lub mailowo Wynajmującemu (biuro@kutnoapartamenty.pl). Jednocześnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

§4 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W przypadku rezerwacji apartamentu z wyprzedzeniem do 30 dni Klient ureguluje opłatę za wynajem przelewem przed przyjazdem lub gotówką/kartą w dniu przyjazdu.
 2. W przypadku rezerwacji apartamentu w wyprzedzeniem powyżej 30 dni wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie (§2 pkt. 3).

Pozostałą część opłaty Klient ureguluje przelewem przed przyjazdem lub gotówką/kartą w dniu przyjazdu.

§5 WARUNKI POBYTU

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00  w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
  Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy do apartamentu.
  Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z personelem, w zależności od dostępności apartamentu.
 2. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi po podpisaniu Umowy przez strony. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą a kwotą zaliczki) w gotówce lub kartą płatniczą/kredytową.
 3. Wynajmujący wystawi fakturę VAT za pobyt w apartamencie.
 4. Wynajmujący ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Klient:
  - nie posiada ważnego dowodu tożsamości,

- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- zachowuje się w sposób agresywny.

 1. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
 1. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli Wynajmujący będzie dysponować wolnymi apartamentami.
 2. Zwrot kluczy od apartamentu dokonany zostanie personelowi lub poprzez zostawienie kluczy w skrzynce pocztowej apartamentu.

 

§6 OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
 2. Klient zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 3. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż ta określona w umowie najmu.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości we wszystkich apartamentach DIAMOND obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania świec. W przypadku złamania zakazu palenia Klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 800 zł.
 5. Zwierzęta akceptowane są jedynie po wcześniejszym ustaleniu z wynajmującym, za dodatkową opłatą 250 zł.
 6. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamentach jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 2000 zł.
 7. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 8. Klient jest zobowiązany do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli praz sprzętów RTV/AGD, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób przebywających w wynajmowanym przez Klienta apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 10. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia braków wyposażenia apartamentu i szkód zastanych bądź wyrządzonych w apartamencie (telefonicznie +48 536 903 339 lub mailowo biuro@kutnoapartamenty.pl).
 11. Klient jest odpowiedzialny za klucze/pilot do bramy. W razie ich zgubienia zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

 

§7 INFORMACJE DODATKOWE

 1. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Klienta dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Wynajmujący udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji i okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w apartamencie.
 5. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§8 REKLAMACJE

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 dni od ich wystąpienia. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: biuro@kutnoapartamenty.pl . Wynajmujący ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej/mailowej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Media Distribution Jolanta Sulińska (99-300 Kutno, ul. Jagiełły 7/19) z siedzibą w Kutnie, Wierzbie 1A, NIP: 775-157-55-03
  Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych: 99-300 Kutno, Wierzbie 1A
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji umowy wynajmu apartamentu.
 3. Rodzaj danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora:

- Imię, nazwisko

- Adres zamieszkania

- Nr Dowodu osobistego / Paszportu

- Nr rejestracyjny samochodu

- Nr telefonu, adres e-mail  

- Nazwa firmy, adres, NIP

- Nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego

 1. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz tych, które w imieniu Administratora realizują przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.
 2. Podawanie danych osobowych jest dobrowol;ne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 4. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W tym zakresie osoba ta może zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.